നല്ല കഥ.my diary.khaleelshamras

അവരിൽ നല്ലൊരു
കഥ എഴുതിക്കൊടുക്കുക.
നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടും
മുഖഭാവങ്ങൾകൊണ്ടും
അവരുടെ മനസ്സിൽ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥയുടെ
നല്ല കഥ കുറിച്ചുകൊടുക്കുക.
എന്നും വായിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ള
നല്ലൊരു പുസ്തകമായി
അവരാ കഥ
ഓർമ്മയുടെ അമോറയിൽ
സൂക്ഷിക്കട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്