നല്ല കഥ.my diary.khaleelshamras

അവരിൽ നല്ലൊരു
കഥ എഴുതിക്കൊടുക്കുക.
നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടും
മുഖഭാവങ്ങൾകൊണ്ടും
അവരുടെ മനസ്സിൽ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥയുടെ
നല്ല കഥ കുറിച്ചുകൊടുക്കുക.
എന്നും വായിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ള
നല്ലൊരു പുസ്തകമായി
അവരാ കഥ
ഓർമ്മയുടെ അമോറയിൽ
സൂക്ഷിക്കട്ടെ.

Popular Posts