മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായി. My diary.khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ
അത് നല്ലതായാലും
ചീത്തയായാലും
ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്
മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
എന്റെ വീട്ടിലെ താമസ്സക്കാരാണ്
നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന
ആഹ്വാനവും അതിലുണ്ട്.
അവരെ പ്രതിരോധിക്കാതെ
അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക.
ഈ ഭൂമിയിൽ
ജീവിക്കുന്നതിനും
അവരുടെ മനസ്സിൽ
ശത്രുവായിട്ടായാലും മിത്രമായിട്ടായാലും
ജീപിക്കാനൊരിടം
തന്നതിന്.

Popular Posts