അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായും അവരുടേതാണ്.
അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ
മാറ്റം വരുത്താൻ
കാരണമാക്കുമ്പോൾ
അവ നിന്റെ ഭാഗമാവുന്നു.
അത് നല്ല മാനസികാവസ്ഥയാണ്
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അവയെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ
സ്വീകരിക്കാം.
അവ ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥ
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ആ അഭിപ്രായത്തെ
നിന്നിൽ നിന്നും  അടർത്തി
അവരുടേതുമാത്രമായി കാണുക.
നിന്റെ ഭാഗമാക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts