ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

ഇന്നും നീ ഉണർന്നു
അതും ജീവനോടെ.
ഏറ്റവും പുതുപുത്തൻ
നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ
നീ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങളായി
നിന്റെ ഈ നിമിഷങ്ങളെ
മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്