നല്ല ചിന്തകൾ. My diary.khaleelshamras

നല്ല ചിന്തകൾ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നല്ല
ഭക്ഷണമാണ്.
അത്തരം ചിന്തകളിലൂടെയാണ്
സ്നേഹവും
ആത്മബോധവും ഒക്കെയുള്ള നീ
രൂപപ്പെടുകയുള്ളു.

Popular Posts