നല്ല ചിന്തകൾ. My diary.khaleelshamras

നല്ല ചിന്തകൾ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നല്ല
ഭക്ഷണമാണ്.
അത്തരം ചിന്തകളിലൂടെയാണ്
സ്നേഹവും
ആത്മബോധവും ഒക്കെയുള്ള നീ
രൂപപ്പെടുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്