പീഡനം. My diary.khaleelshamras

മാനസികാസ്വസ്ഥത
പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.
അല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കല്ല.
പീഡിപ്പിച്ചവന്റെ വൈകാരിക മാലിന്യമാണ്
പീഡനം.
അത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ വളമാണ്.
കൂടുതൽ നല്ലവരായി മാറാനുള്ള
ഊർജ്ജമാണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras