നല്ല മാനസികാവസ്ഥ എന്ന അടിത്തറ.my diary.khaleelshamras

സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു മാനസികാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുക.
അതിനെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അടിത്തറയാക്കുക.
ആ കരുത്തുറ്റ അടിത്തറക്കു
മീതെ
നിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തേയും
പണിയുക.
നിന്റെ നല്ല ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
നല്ല ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts