നല്ല മാനസികാവസ്ഥ എന്ന അടിത്തറ.my diary.khaleelshamras

സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു മാനസികാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുക.
അതിനെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അടിത്തറയാക്കുക.
ആ കരുത്തുറ്റ അടിത്തറക്കു
മീതെ
നിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തേയും
പണിയുക.
നിന്റെ നല്ല ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
നല്ല ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്