ഇഷ്ട പെട്ടവർക്കിടയിലെ തർക്കങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും
തർക്കങ്ങളും ഏതൊരു
സ്നേഹബന്ധതിലും
ഉണ്ടാവുക
തികച്ചും സവഭവികമാണ്.
ആ ബന്ധത്തിലെ ഏതെങ്കിലും
ഒരു അംഗത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ
വേദനയില്നിന്നുമാണ്
അത് ആരംഭിക്കുന്നത്.
സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള
ഒരഭ്യർതന്നയാണ്
പലപ്പോഴും തർക്കമായി തുടങ്ങുന്നത്.
ആ അഭ്യർത്ഥനയെ
പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശ്രവിക്കുക.
തർക്കിക്കാതെ
നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular Posts