നിന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടത്.my diary.khaleelshamras

അവരിൽ നല്ല മാനസികാസ്ഥകൾ
സൃഷ്ടിക്കുക.
അവർക്ക് പുതിയതെന്തെങ്കിലും
പകർന്നു കൊടുക്കുക.
അവർക്കെന്നെന്നും
ഓർക്കാൻ പാകത്തിൽ
ആ നിമിഷങ്ങളെ മാറ്റുക.
അതായിരിക്കണം
നിന്നോടൊപ്പം സമയം പങ്കിട്ട
ഓരോ മനുഷ്യനും
നിന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്