നിന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടത്.my diary.khaleelshamras

അവരിൽ നല്ല മാനസികാസ്ഥകൾ
സൃഷ്ടിക്കുക.
അവർക്ക് പുതിയതെന്തെങ്കിലും
പകർന്നു കൊടുക്കുക.
അവർക്കെന്നെന്നും
ഓർക്കാൻ പാകത്തിൽ
ആ നിമിഷങ്ങളെ മാറ്റുക.
അതായിരിക്കണം
നിന്നോടൊപ്പം സമയം പങ്കിട്ട
ഓരോ മനുഷ്യനും
നിന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടത്.

Popular Posts