അനുഭവങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
സ്വീകരിക്കുന്നവക്ക്
നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ
ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന്റെ
പേരാണ് അനുഭവങ്ങൾ.
അനുഭവങ്ങൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ
നീ നൽകുന്ന വിരുന്ന് നന്നാവണം.
അത് നീ ഏതു രീതിയിൽ
കാര്യങ്ങളോട്
പ്രതികരിക്കുന്നു
എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras