അവരെന്ന സങ്കൽപ്പം.my diary.khaleelshamras.

ഒരു വ്യക്തിയേയും
സമൂഹത്തേയും
അവരായിട്ടോ
അവയായിട്ടോ
നീ അറിയുന്നില്ല.
അവയെ നീ അറിയുന്നത്
അവരെ കുറിച്ച്
നീ എഴുതിവെച്ച
സങ്കൽപ്പങ്ങളായിട്ടാണ്.

Popular Posts