ഏത് കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.my diary.khaleelshamras

ലോകവും അതിലെ
മനുഷ്യരും ഏത് കഥ
പറഞ്ഞും ചർച്ച ചെയ്തും കൊതിരിക്കുന്നുവെന്നതല്ല
മറിച്ച്
നിന്റെ സ്വയം സംസാരത്തിൽ
എത് കഥ
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
വിഷയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്