അവരുടെ ജീവനായി. My diary.khaleelshamras

അവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുക.
അവരോട് നല്ലത് പറയുക.
അവർക്ക് പ്രചോദനമാവുക.
തീർച്ചയായും
അവരുടെ ജീവന്റെ
ഒരംശമായി
നീ മാറിയിരിക്കും.
പലപ്പോഴായി നല്ല
ഓർമ്മകളായി
അവരിൽ ആ ജീവൻ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

Popular Posts