വിമർശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ നിലപാട്.my diary.khaleelshamras

വിമർശിച്ചവന്റെ
മനോഭാവമല്ല
മറിച്ച് വിമർശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ
മനോഭാവമാണ് പ്രധാനം.
ഓരോ നിമർശനത്തിൽ
നിന്നും
തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്തികൊണ്ട്
പഠിക്കാനും വളരാനും
എന്തെങ്കിലും
കണ്ടെത്തുക
എന്നതായിരിക്കണം
വിമർശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ
നിലപാട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്