വിമർശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ നിലപാട്.my diary.khaleelshamras

വിമർശിച്ചവന്റെ
മനോഭാവമല്ല
മറിച്ച് വിമർശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ
മനോഭാവമാണ് പ്രധാനം.
ഓരോ നിമർശനത്തിൽ
നിന്നും
തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്തികൊണ്ട്
പഠിക്കാനും വളരാനും
എന്തെങ്കിലും
കണ്ടെത്തുക
എന്നതായിരിക്കണം
വിമർശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ
നിലപാട്.

Popular Posts