പുതിയ നിമിഷം.my diary.khaleelshamras

ഈ നിമിഷമെന്നാൽ
ഏറ്റവും പുതിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം.
ആ പുതിയ നിമിഷത്തിൽ
നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്
പുതുമ നിറഞ്ഞ
സാധ്യതകളും
അന്തരീക്ഷവുമാണ്.
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
എന്നതൊന്നേ നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras