ഭൂപടങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ
നിലനിൽക്കുന്നത്
പലരും പലതരം
ഭൂപടങ്ങൾ വെച്ച്
തങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ
നിരീക്ഷിക്കുന്നു
എന്നതിനാലാണ്.
അവനവന്റെ
ഉള്ളിലെ
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും
വിശ്വാസങ്ങളും
ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
വരക്കപ്പെട്ട ഭൂപടങ്ങൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras