സംസാരം. My diary.khaleelshamras

നിന്റെ സംസാരം
ശരിയായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും
ശരിയായ രീതിയിൽ
രൂപപ്പെടുത്തിയതാവണം.
അല്ലാതെ വൈകാരികതയിൽ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവരുത്.
യുക്തമായി ചിന്തിക്കാതെ
രൂപപ്പെടുത്തിയ
സംസാരങ്ങളാണ്
പലപ്പോഴും
സ്വന്തത്തിലും മറ്റുള്ളവരിലും
അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്‌.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്