സംസാരം. My diary.khaleelshamras

നിന്റെ സംസാരം
ശരിയായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും
ശരിയായ രീതിയിൽ
രൂപപ്പെടുത്തിയതാവണം.
അല്ലാതെ വൈകാരികതയിൽ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവരുത്.
യുക്തമായി ചിന്തിക്കാതെ
രൂപപ്പെടുത്തിയ
സംസാരങ്ങളാണ്
പലപ്പോഴും
സ്വന്തത്തിലും മറ്റുള്ളവരിലും
അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്‌.

Popular Posts