രാക്ഷസൻ.my diary.khaleelshamras

എന്നും അവരോട്
ദേശ്യപ്പെടുകയും
തർക്കിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ.
അവരുടെ മനസ്സിലെ
രാക്ഷസന്റെ
ചിത്രം വരക്കാനുള്ള
രൂപമാണ്
നീ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്.
അത്കൊണ്ട്
പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും
അല്ലാത്തവരോടും
അനാവശ്യ ദേശ്യത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവരുടെ മനസ്സിലെ
രാക്ഷസനായി മാറാതിരിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras