അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. My diary. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർ നിന്നെകുറിച്ച്
എന്തു കരുതുന്നുവെന്നതോ,
അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ
നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അല്ല .
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
ലക്ഷ്യങ്ങളും
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും
അവർക്ക് അറിയാത്ത വസ്തുതകളാണ്.
അവർക്കറിയുന്ന  വസ്തുത
നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ
അവരുടേതായ രീതിയിൽ
വ്യഖ്യാനിച്ച്
അവരായി ചിത്രീകരിച്ച
നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ്.
പക്ഷെ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്നും
വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച്
മതിയായ തിരുത്തലുകൾക്ക്
നീ തയ്യാറാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras