നിന്റെ മരണത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ. My diary . khaleelshamras

ഓരോ ദിവസവും
വല്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും
കടന്നു വരുമ്പോൾ
നിന്റെ മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണുക.
ആ മരണത്തിന്റെ
കണ്ണുകളിലൂടെ അനുഭവത്തെ കാണുക.
എല്ലാ വേദനിപ്പിക്കുന്ന
അനുഭവങ്ങളേയും
മായ്ച്ചു കളയുന്ന
മരണത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ
കണ്ട ആ വേദനയില്ലാത്ത
അവസ്ഥയിലേക്ക്
അനുഭവത്തോടുള്ള
പ്രതികരണത്തെ
പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

Popular Posts