മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ തൊട്ടുകളിക്കരുത്. My diar.khaleelshamras

തമാശക്കാണെങ്കിൽ
പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ
ഇഷ്ടങ്ങളിൽ തൊട്ടുകളിക്കരുത്.
കാരണം അവരുടെ
ഇഷ്ടം അവരുടെ ജീവനാണ്.
ഒരു ചെറിയ
വിമർശനം പോലും
അവരെ ശക്തമായി
വേദനിപ്പിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്