മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ തൊട്ടുകളിക്കരുത്. My diar.khaleelshamras

തമാശക്കാണെങ്കിൽ
പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ
ഇഷ്ടങ്ങളിൽ തൊട്ടുകളിക്കരുത്.
കാരണം അവരുടെ
ഇഷ്ടം അവരുടെ ജീവനാണ്.
ഒരു ചെറിയ
വിമർശനം പോലും
അവരെ ശക്തമായി
വേദനിപ്പിക്കും.

Popular Posts