സുവർണ്ണ കാലം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയുടേയും
നിനേറെയും
സുവർണ്ണ കാലം
ഈ ഒരു വർഷവും
വാരവും
ദിവസവും
ഈ ഒരു നിമിഷവുമാണ്.
നല്ലൊരു കാലത്തിനായി
കാത്തിരിക്കാതെ
ഈ ഒരു സുവർണ്ണ കാലത്തിൽ
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക.
സന്തോഷത്തോടെ
ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്