നിന്റെ ലോകം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക്
നോക്കുക.
അവിടെയാണ് നിന്റെ
ലോകം.
നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നീ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും
കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ
നിന്റെ ചിന്തകളിലെ
അതിഥികളായി സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ്.
അവ ഒരിക്കലും
നിന്റെ ലോകത്തിന്റെ
ആതിധേയരല്ല.

Popular Posts