നിന്റെ ലോകം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക്
നോക്കുക.
അവിടെയാണ് നിന്റെ
ലോകം.
നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നീ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും
കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ
നിന്റെ ചിന്തകളിലെ
അതിഥികളായി സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ്.
അവ ഒരിക്കലും
നിന്റെ ലോകത്തിന്റെ
ആതിധേയരല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്