പേടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ടത്.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

പേടിയാണ്  പലപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ
പലരേയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
പേടിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ
അവർക്കു ലഭിക്കേണ്ടത്
അതിന്റെ മറുമരുന്നായ സ്നേഹമാണ്.
അല്ലാതെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട്
പേടിപ്പിക്കലല്ല.

Popular Posts