പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിന്റെ ഫലവും
ചിന്തിക്കണം.
ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന
പ്രവർത്തി നല്ലതാണെങ്കിലും
അത് നിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഉറക്കം
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ
പ്രവർത്തിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഫലം
ഉറക്കകുറവും
ഉന്മേഷക്കുറവുമാണെങ്കിൽ
ഫലം വളരെ മോശമായിരിക്കും.

Popular Posts