പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിന്റെ ഫലവും
ചിന്തിക്കണം.
ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന
പ്രവർത്തി നല്ലതാണെങ്കിലും
അത് നിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഉറക്കം
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ
പ്രവർത്തിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഫലം
ഉറക്കകുറവും
ഉന്മേഷക്കുറവുമാണെങ്കിൽ
ഫലം വളരെ മോശമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്