സുഖം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

സുഖം
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
ഉൽപ്പന്നമാണ്
അല്ലാതെ
നിന്റെ
ശരീത്തിനപ്പുറത്തെ.
ലോകത്തിന്റേതല്ല.
നിന്റെ സുഖം
നിലനിർത്താനും
പുതിയത്
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും
പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള
പ്രേരണകൾ
മാത്രമാണ്
നിനക്കപ്പുറത്തെ
ചെറിയ ലോകം.

Popular Posts