മടി.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

മടി തൽക്കാലം
ഒരു സുഖകരമായ
അവസ്ഥ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും.
പക്ഷെ പിന്നീട്
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്
തികച്ചും അസുഖകരമായ
അവസ്ഥയായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട്
മടിക്കു മുന്നിലെ
തൽക്കാലിക സുഖത്തിന്റെ ചിത്രം മാറ്റി.
മടിയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി
പ്രവർത്തിയിലേക്ക്
ചുവടുവയ്പ്പു നടത്തിയാലുള്ള
വലിയ ഫലത്തിന്റെ
ചിത്രം മുന്നിൽ പ്രഷ്ഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്