ഒരേ വാക്ക്.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും
ഒരേ വാക്ക്
ഒരേ രീതിയിൽ കൈമാറരുത്.
കാരണം
ഒരേ വാക്ക്
ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകൾ
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്