ഒരേ വാക്ക്.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും
ഒരേ വാക്ക്
ഒരേ രീതിയിൽ കൈമാറരുത്.
കാരണം
ഒരേ വാക്ക്
ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകൾ
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമാണ്.

Popular Posts