സ്വസ്ഥത.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

സ്വസ്ഥമായ മനസ്സിനേ
മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥത
നൽകാൻ കഴിയുള്ളു.
ഒരാൾക്കും നിന്നിൽ
നിന്നും ഒരു അസ്വസ്ഥതയും
ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ
നിന്റെ മനസ്സിൽ
സ്വസ്ഥത വളർത്തിയെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്