സ്വസ്ഥത.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

സ്വസ്ഥമായ മനസ്സിനേ
മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥത
നൽകാൻ കഴിയുള്ളു.
ഒരാൾക്കും നിന്നിൽ
നിന്നും ഒരു അസ്വസ്ഥതയും
ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ
നിന്റെ മനസ്സിൽ
സ്വസ്ഥത വളർത്തിയെടുക്കുക.

Popular Posts