അനീധി.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഇവിടെ ആരും മറ്റൊരാളോട്
അനീധി കാണിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സിലെ
വൃത്തികേടുകളെ
അനീധിയായി
വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular Posts