സാഹചര്യത്തെ മാറ്റാതെ. എന്റെ ഡയറി.khaleelshamras

നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ
മാറ്റാൻ നോക്കേണ്ട.
പക്ഷെ അവയിൽ നിന്നും
നിന്നിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്
ഏത് തരം മാനസികാവസ്ഥകളാണെന്നത്
നിരീക്ഷിക്കുക.
അവ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ
സാഹചര്യത്തെ മാറ്റാതെ
ആന്തരിക പ്രതികരണത്തെ മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras