ഗുണനിലവാരം. From my diary.khaleelshamras

എത്ര ചെയ്യുന്നുവെന്നതല്ല,
എങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുവെന്നതുമല്ല
പ്രധാനം.
മറിച്ച് ചെയ്യുന്നത്
എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും
അതിന്റെ ഗുണനിലവാരമാണ്
പ്രധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras