സമാധാനം.മൈ diary. Khaleelshamras

സമാധാനം പുറത്തു നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല.
മറിച്ച് അത് നിന്റെ
മനസ്സിലെ
നല്ല സ്വയം സംസാരത്തിന്റേയും
സന്തോഷകരമായ
മാനസികാവസ്ഥയുടേയും
പേരാണ്.
ആ നല്ല സ്വയം സംസാരത്തിൽ നിന്നും
മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും
മറ്റുള്ളവർക്കു പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്
പുറത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്