സമാധാനം.മൈ diary. Khaleelshamras

സമാധാനം പുറത്തു നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല.
മറിച്ച് അത് നിന്റെ
മനസ്സിലെ
നല്ല സ്വയം സംസാരത്തിന്റേയും
സന്തോഷകരമായ
മാനസികാവസ്ഥയുടേയും
പേരാണ്.
ആ നല്ല സ്വയം സംസാരത്തിൽ നിന്നും
മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും
മറ്റുള്ളവർക്കു പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്
പുറത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനം.

Popular Posts