മറ്റുള്ളവരെ അറിഞ്ഞില്ല. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളിലെ
മാനസികാവസ്ഥകളോ
ചിന്തകളോ അറിഞല്ല,
മറിച്ച് സ്വന്തം
മനസ്സിനുള്ളിലെ
മാനസികാവസ്ഥകൾക്കും
ചിന്തകൾക്കും
അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്
പലരും
സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്
പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras