പുതിയ കഥ.മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനും
ഓരോ പുതിയ നിമിഷത്തിലും
പുതിയ ഒരു ജീവിത കഥ
എഴുതുകയാണ്.
ആ കഥ കേവലം
അനർത്ഥമായ കുത്തിവരകളായി
മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ
ബോധപൂർവ്വം
നിന്റെ ചിന്തകളെ
അർത്ഥപൂർണമായ
ആശയങ്ങളിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras