അവരുടെ വാക്കുകൾ. മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

അവരുടെ വാക്കുകൾ
നിന്നിലെ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളെ
ചീത്തതാക്കി മാറ്റാനല്ല.
അവരുടെ വാക്കുകളുടെ
അവകാശി നീയല്ല.
മറിച്ച് അവരും
അവരുടെ ചിന്തകളും
മാനസികഘടനയുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras