കഠിന ശിക്ഷ. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും
വേദനിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ
ഒരു ഭൂകമ്പം വന്ന്
നാശമടിയുന്ന ശിക്ഷ
പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കാനും
വേദനിപ്പിക്കാനും
പ്രേരിപ്പിച്ച
തികച്ചും അസ്വസ്ഥമായ
അവരുടെ മനസ്സ്
തന്നെയാണ്
അവർക്കു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കഠിന ശിക്ഷ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras