അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ്
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണമായ
ജീവിതം നയിക്കാനായി
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
നിനക്കു മുമ്പിലുള്ളത്.
ഒന്ന് വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു നിമിഷം.
രണ്ടാമത്തേത് നിന്റെ ശ്രദ്ധ.
ശ്രദ്ധയോടെ ഈ
ഒരു നിമിഷത്തിൽ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥയും
അറിവും നേടി
ജീവിക്കുക.
ജീവിതം തീർച്ചയായും
അർത്ഥ സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കും.

Popular Posts