അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ്
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണമായ
ജീവിതം നയിക്കാനായി
ഈ ഒരു സമയത്തിൽ
നിനക്കു മുമ്പിലുള്ളത്.
ഒന്ന് വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു നിമിഷം.
രണ്ടാമത്തേത് നിന്റെ ശ്രദ്ധ.
ശ്രദ്ധയോടെ ഈ
ഒരു നിമിഷത്തിൽ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥയും
അറിവും നേടി
ജീവിക്കുക.
ജീവിതം തീർച്ചയായും
അർത്ഥ സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്