സൗഹൃദത്തിന്റെ വരികൾ. ഖലീൽശംറാസ്.

വിമർശനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ
സൗഹൃദത്തിന്റെ വരികളില്ല.
അത് ശത്രുതയുടെ
വരികളാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
സൗഹൃദമാണെങ്കിൽ
വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നും
പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
പ്രോൽസാഹനത്തിന്റെ
ഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras