ജീവിതകാലം എന്ന പഠനകാലം. ഖലീൽശംറാസ്

മരണം വരെ തുടരേണ്ട
ഒന്നാണ് പഠനം.
ജീവിതത്തിൽ നിനക്കു
ലഭിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തേയും
വിലപ്പെട്ടതെന്തൊക്കെയോ
പഠിക്കാനായി വിനിയോഗിക്കുക.
അങ്ങിനെ
ജീവിതകാലം ഒരു പഠനകാലമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras