അത്മബോധം. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും
നിന്റെ ആത്മബോധത്തെ
സജ്ജമാക്കിവെക്കുക.
നിന്റെ നല്ല മാനസികാന്തരീക്ഷത്തിന്
ഭീക്ഷണിയായി സാഹചര്യങ്ങൾ
മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ
ആത്മബോധത്തിന്റെ
ആക്ഞ്ഞകൾക്ക് കാതോർക്കുക.

Popular Posts