മനസ്സിന്റെ മസിലുകൾ. മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിന്റെ മസിലുകൾക്ക്
കരുത്ത് പകരുക.
നിനക്ക് മുന്നിലെ
പ്രതിസന്ധികളാണ്
ആ മസിലുകൾക്ക്
കരുത്തേകുന്നത് എന്ന സത്യം
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്