മനസ്സിന്റെ മസിലുകൾ. മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിന്റെ മസിലുകൾക്ക്
കരുത്ത് പകരുക.
നിനക്ക് മുന്നിലെ
പ്രതിസന്ധികളാണ്
ആ മസിലുകൾക്ക്
കരുത്തേകുന്നത് എന്ന സത്യം
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts