സ്വാർത്ഥതാൽപര്യക്കൾക്കായി.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ അധികാരത്തോടുള്ള
സ്നേഹമാണ്
പലപ്പോഴും നാടിനോടുള്ള
സ്നേഹമായി
ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ഇവിടെ ആദർശ സ്നേഹം
എന്നതൊന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിലില്ല.
കുടുംബം തൊട്ട് രാഷ്ട്രം വരെയുള്ള
സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളെ
ഒരോരോ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി
ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന
അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണ്
നിലനിൽക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്