ആദർശം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്‌

ഇവിടെ നന്മ സ്ഥാപിക്കാനല്ല
പലർക്കും ആദർശം.
പലരുടേയും ഉള്ളിലെ
നൻമയുടെ പ്രതിഫലനവുമല്ല
അവരുടെ ആദർശം.
മറിച്ച് ഇവിടെ
ആദർശം ഒരു കച്ചവട വസ്തുവാണ്.
അധികാരത്തിനും
സമ്പത്തിനും
അഹങ്കരിക്കാനുമുള്ള
കച്ചവടവസ്തു.
ഈ ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ
അനന്തരഫലമാണ്
ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധമായത്
അതിന്റെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്.

Popular Posts