വിമർശനങ്ങളിൽ. മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

വിമർശനങ്ങൾ
ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടാക്കും
പക്ഷെ ആ വിഷമത്തിനുള്ളിൽ
നിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിനുവേണ്ട
വജ്രമുത്തുകൾ ഉണ്ട്.
അവ ശേഖരിക്കുക.

Popular Posts