മാനസിക കളി. മൈ ഡയറി. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതം ഒരു മാനസിക കളിയാണ്.
എങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും
വ്യാഖ്യാനിക്കാനും
കളിക്കാനും കഴിയുന്ന കളി.

Popular Posts