അത്ഭുതം. മൈ ഡയറി ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ അത്ഭുതം
പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളോ
ഭുമിയിലുള്ളവയോ അല്ല.
മറിച്ച് നീ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന ജീവനാണ്.
ജീവന്റെ ശബ്ദമായ
ചിന്തകളാണ്.
ആ ചിന്തകളാണ്
പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക്
ഇറങ്ങിചെല്ലാൻ പോലും
നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത്.

Popular Posts