അടിവേര്.മൈ ഡയറി.ഖലീൽ ശംറാസ്

പേടിപ്പിക്കലിന്റേയും
ദേഷ്യത്തിന്റേയും
ഒക്കെ അടിവേര്
അന്വേഷിച്ചാൽ
ശക്തമായ ഒരു സ്നേഹം
അവിടെ കാണാൻ കഴിയും.
നിന്റെ നോട്ടം
ചെന്നെത്തേണ്ടതു
ആ അടിവേരിലേക്കാണ്.

Popular Posts