ശത്രുത എന്ന ക്യാൻസർ.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

ശത്രുത നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ ക്യാൻസറാണ്.
പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നിന്നും ആ രോഗാവസ്ഥ
കാണിക്കാനുള്ള
ബിംബങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.
ശത്രുത എന്ന ക്യാൻസറിനുള്ള
ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മറുമരുന്നാണ്
സ്നേഹം.

Popular Posts