ശത്രുത എന്ന ക്യാൻസർ.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

ശത്രുത നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ ക്യാൻസറാണ്.
പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നിന്നും ആ രോഗാവസ്ഥ
കാണിക്കാനുള്ള
ബിംബങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.
ശത്രുത എന്ന ക്യാൻസറിനുള്ള
ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മറുമരുന്നാണ്
സ്നേഹം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്