ജീവിതവിജയം. ഖലീൽശംറാസ്.മൈ ഡയറി

ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ചവരെല്ലാം
നിത്യേന പ്രോൽസാഹനങ്ങൾ
ലഭിച്ചവരല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച്
തങ്ങൾ വിജയം കൈവരിച്ച
മേഖലകളിൽ പോലും
ഒരുപാട്
വിമർശനങ്ങൾക്കും
പരിഹാസ്യക്കൾക്കും
വിധേയരായവർ ആയിരുന്നു.
പക്ഷെ അതൊക്കെ
അവരുടെ
ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്
കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ഊർജ്ജം
പകർന്നുകൊടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras